เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ทอล์คออฟเดอะทาวน์

NEX รอรับเงิน 2,354 ลบ. ก.ล.ต.อนุมัติขายหุ้นให้พีพีได้

  • 2020-07-23 11:29:33
  • 431


นายคณาวุฒิ วรรทนธีรัช รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (NEX)​ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 โดยระบุว่าตามที่ี่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 ได้พิจารณาและอนุมัติในเรื่องสำคัญดังนี้

1. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการของ นายยุทธวีร อัชวังกูล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

2. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการของ นายทินกร พันพานิชย์กุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

3. ตามที่ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563ของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563ได้มีมติอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 1,070,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ (1)บริษัท อีเอ โมบิลิตี โฮลดิง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัท พลังงานบริสุทธิ์จำกัด(มหาชน) ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด (2) นายคณิสสร์ศรีวชิระประภา และ (3) นายบุญเอื้อ จิตรถนอม ในราคาเสนอขายหุ้นละ2.20 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,354,000,000 บาทนั้น

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามประกาศ ทจ. 72/2558 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้ว  และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่2/2563 ได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุน ดังนี้

1. จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย 1,070,000,000 หุ้น

2. ระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2563และ29 กรกฎาคม 2563

3. ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 2.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมเท่ากับ 2,354,000,000บาท

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าวซึ่งคำนวณระหว่างวันที่ 13 -21 กรกฎาคม 2563ได้เท่ากับ 5.093 บาท โดยร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง (7 วันทำการ) เท่ากับ 4.59 บาท ส่งผลให้ผู้ลงทุนแต่ละรายห้ามขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครบกำหนดระยะเวลา 6เดือนแล้ว ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นได้ร้อยละ 25ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย

  • ผู้โพสต์ nongnapas
  • 2020-07-23 11:29:33
  • 431

ผู้สนับสนุน