เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ทอล์คออฟเดอะทาวน์

NEX ไฟเขียวตั้งกรรมการชุดใหม่ ดึง 3 แม่ทัพ EA “สมโภชน์-อมร-วสุ” นั่งบอร์ด

  • 2020-07-29 11:06:46
  • 338

บอร์ด NEX อนุมัติตั้งกรรมการชุดใหม่  ดึง 3 แม่ทัพ EA "สมโภชน์-อมร-วสุ" นั่งบอร์ดบริหาร  มีผล ตั้งแต่วันที่่ 25 ก.ค.ที่ผ่านมา 


นายคณาวุฒิต วรรทนธีรัช รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (NEX)

เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา มีมติ

อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป 

ดังนี้ แต่งตั้ง นายสมบูรณ์ วงศ์รัศมี เป็นกรรมการอิสระแทน นายสุภสิทธิ์ รักกสิกร  แต่งตั้ง นายสมโภชน์

อาหุนัย เป็นกรรมการบริษัท แทน นายทินกร พันพานิชย์กุล แต่งตั้ง นายอมร ทรัพย์ทวีกุล เป็นกรรมการ

บริษัท แทน นายยุทธวีร อัชวังกูล และแต่งตั้ง นายวสุ กลมเกลี้ยง เป็นกรรมการบริษัท แทน นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล

โดยอนุมัติแต่งตั้ง นายอมร ทรัพย์ทวีกุล และ นายวสุ กลมเกลี้ยง เป็นกรรมการบริหารของบริษัท

และอนุมัติแต่งตั้ง นายสมบูรณ์ วงศ์รัศมี เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1) พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

2) นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา รองประธานกรรมการ

3) นายคณาวุฒิ วรรทนธีรัช กรรมการ

4) นายสมโภชน์ อาหุนัย กรรมการ (แต่งตั้งใหม่)

5) นายอมร ทรัพย์ทวีกุล กรรมการ (แต่งตั้งใหม่)

6) นายวสุ กลมเกลีย้ง กรรมการ (แต่งตั้งใหม่)

7) นายสมบูรณ์ วงศ์รัศมี กรรมการอสิระ (แต่งตั้งใหม่)

8) นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ กรรมการอิสระ

9) นางสาวพรรณพิมล โกมลภิส กรรมการอิสระ


คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

1) นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา ประธาน

2) นายคณาวุฒิ วรรทนธีรัช กรรมการ

3) นายทินกร พันพานิชย์กุล กรรมการ

4) นายวิเชียร ลัคนาทิน กรรมการ

5) นางสาวปรางค์ทิพย์ งามธรรมนิตย์ กรรมการ

6) นางสาววราภรณ์ ใจอารีหาญ กรรมการ

7) นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล กรรมการ

8) นายอมร ทรัพย์ทวีกุล กรรมการ (แต่งตั้งเพิ่ม)

9) นายวสุ กลมเกลี้้ยง กรรมการ (แต่งตั้งเพิ่ม)

  • ผู้โพสต์ chalita
  • 2020-07-29 11:06:46
  • 338

ผู้สนับสนุน