เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ทอล์คออฟเดอะทาวน์

PSTC ขายหุ้น BGE1-BGE2 ได้รับเงินรวม 29.8 ลบ.

  • 2020-10-12 09:31:04
  • 363


บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2563ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท จำหน่ายหุ้นของบริษัทย่อยโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. พิจารณาอนุมัติให้บริษัทจำหน่ายหุ้นของบริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 1 จำกัด (“BGE 1”) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวลโดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,900 หุ้น และ หุ้นบุริมสิทธิจำนวน 5,100 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นจำนวนเงิน 8.50 ล้านบาท แก่บริษัท วู้ดเวอร์คเอ็นเนอร์ยีจำกัด (“WWE”)และ บริษัท สหกิจแกลง จำกัด (“SK”) โดยให้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์หลังจากที่ได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2. พิจารณาอนุมัติให้บริษัทจำหน่ายหุ้นของบริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 2 จำกัด (“BGE 2”) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวลโดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,900 หุ้น และ หุ้นบุริมสิทธิจ านวน 5,100 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นจำนวนเงิน 21.38 ล้านบาท แก่บริษัท วู้ดเวอร์คเอ็นเนอร์ยี จำกัด (“WWE”)และ บริษัท สหกิจแกลง จำกัด (“SK”) โดยให้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์หลังจากที่ได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บริษัทได้จำหน่ายหุ้นของบริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 1 จำกัด (“BGE 1”)  ให้แก่ผู้ซื้อในราคารวมทั้งสิ้น 8,500,000 บาท (ทั้งนี้บริษัทไม่มีเงินให้กู้ยืม ภาระค้ำประกัน และภาระผูกพันอื่นใดคงเหลืออยู่กับ BGE 1) และบริษัทได้จำหน่ายหุ้นของบริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 2 จำกัด (“BGE 2”) ให้แก่ผู้ซื้อใน

ราคารวมทั้งสิ้น 21,382,624 บาท (ทั้งนี้บริษัทไม่มีเงินให้กู้ยืม ภาระค้ำประกัน และภาระผูกพันอื่นใดคงเหลืออยู่กับ BGE 2) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คือทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดรับ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารพิจารณาแล้วเห็นว่า การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องด้วยโรงไฟฟ้ามีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่ห่างไกลจากกลุ่มโรงไฟฟ้าที่บริษัทมีอยู่ อาจส่งผลให้การลงทุนไม่คุ้มค่าในระยะยาว เนื่องจากมีต้นทุนในการบริหารจัดการที่แยกออกไป ซึ่งจะกระทบต่อผลตอบแทนที่อาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังได้ ทั้งนี้บริษัทมีโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สามารถลงทุน บริหารจัดการและสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าทดแทนในขณะนี้

  • ผู้โพสต์ superya
  • 2020-10-12 09:31:04
  • 363

ผู้สนับสนุน