เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


PPS อ่วม! ไตรมาส 2 ขาดทุนสุทธิ 8.1 ลบ.

  • 2020-07-30 09:09:10
  • 150

แบบสรุปผลการดำเนินงาน (F45)                                  

            บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)


                                    (หน่วย : พันบาท)

งบการเงิน                                          

                                   ไตรมาสที่ 1

                                      สอบทาน

       สิ้นสุดวันที่                            31 มีนาคม

             ปี                             2563         2562

  กำไร (ขาดทุน)                               (8,183)       11,892

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นข

องบริษัทใหญ่ *

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                   (0.01)        0.014

     ต่อหุ้น (บาท)            ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน                 

      ไม่มีเงื่อนไข


หมายเหตุ                                           


*สำหรับงบการเงินรวม                                


โปรดดูงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ก่อนการตัดสินใจลงทุน

 

 "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน

 ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว"


                         ลงลายมือชื่อ ___________________________

                                    ( นายธัช ธงภักดิ์ )

                                    กรรมการผู้จัดการ

                         ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

  • ผู้โพสต์ chisanupong
  • 2020-07-30 09:09:10
  • 150

ผู้สนับสนุน