เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


MBKET ไตรมาส 2/63 กำไรพุ่ง 107.01 ลบ.

  • 2020-07-31 08:30:52
  • 155

MBKET ไตรมาส 2/63 กำไรพุ่ง 107.01 ลบ. เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 6.96 ล้านบาท


                     แบบสรุปผลการดำเนินงาน (F45)                                  

     บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


                                           (หน่วย : พันบาท)

งบการเงิน                                          

                                   ไตรมาสที่ 2        (แก้ไข)

                                    ก่อนสอบทาน        (เพิ่มเติม)       ก่อนตรวจสอบ        

(เพิ่มเติม)

       สิ้นสุดวันที่                           30 มิถุนายน               30 มิถุนายน

             ปี                             2563         2562         2563         2562

  กำไร (ขาดทุน)                               107,018(เพิ่มเติม)        6,964(เพิ่มเติม)      241,692       

39,157

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นข

องบริษัทใหญ่ *

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                     0.19(เพิ่มเติม)         0.01(เพิ่มเติม)         0.42         0.07

     ต่อหุ้น (บาท)            
หมายเหตุ                                           


*สำหรับงบการเงินรวม                                


      โปรดดูรายละเอียดงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

 

 "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ"


                         ลงลายมือชื่อ ___________________________

                                    ( นายมนตรี ศรไพศาล )

                                    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

                         ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

  • ผู้โพสต์ chisanupong
  • 2020-07-31 08:30:52
  • 155

ผู้สนับสนุน