เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


RWI รายงานผลการซื้อหุ้นคืน 203,000 หุ้น

  • 2020-07-31 08:33:36
  • 86

เรื่อง                                               : แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน

วันที่รายงานผล                                       : 31 ก.ค. 2563

วิธีการในการซื้อหุ้นคืน                                   : ซื้อหุ้นคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์

วันที่ครบกำหนดโครงการ                                : 28 พ.ย. 2563

โครงการซื้อหุ้นคืน                                     

วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 14 พ.ค. 2563

จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนสูงสุดตามโครงการ (หุ้น)                  : 63,636,518

%ของจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนสูงสุดต่อจำนวนหุ้นที่ชำระ               : 10.00

แล้ว

1. ผลการซื้อหุ้นคืน                                    

วันที่ซื้อหุ้นคืน                                         : 30 ก.ค. 2563

จำนวนหุ้นที่ซื้อคืน(หุ้น)                                   : 203,000

ราคาที่ซื้อต่อหุ้นหรือราคาสูงสุด(บาท/หุ้น)                     : 1.31

ราคาต่ำสุด(บาท/หุ้น)                                   : 1.29

มูลค่ารวม(บาท)                                       : 264,374.63

2. จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนทั้งสิ้น                              

จำนวนรวมของหุ้นที่ซื้อคืนในโครงการจนถึงปัจจุบัน              : 17,235,800

(รวมข้อ 1.) (หุ้น)

%ของจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนต่อจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว                  : 2.71

มูลค่ารวมที่ซื้อคืน(บาท)                                  : 23,293,620.40


บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ


                         ลงลายมือชื่อ _________________

                                     ( นางสาว นงนุช  คำไชยเทพ )

                                       กรรมการ

                                 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

  • ผู้โพสต์ chisanupong
  • 2020-07-31 08:33:36
  • 86

ผู้สนับสนุน