เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


DREIT ไตรมาส 2/63 พลิกมีกำไร 26.92 ลบ.

  • 2020-07-31 09:08:53
  • 86

 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี


                                           (หน่วย : พันบาท)

งบการเงิน                                          

                                   ไตรมาสที่ 2               งวด 6 เดือน

                                      สอบทาน                    สอบทาน

       สิ้นสุดวันที่                           30 มิถุนายน               30 มิถุนายน

             ปี                             2563         2562         2563         2562

  กำไร (ขาดทุน)                                26,923 (แก้ไข)         (55)      172,558(แก้ไข)      101,065

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นข

องบริษัทใหญ่ *

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                   0.0378(แก้ไข)     (0.0001)(แก้ไข)       0.2425(แก้ไข)       

0.2469(แก้ไข)

     ต่อหุ้น (บาท)            ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน                  (แก้ไข)

      ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต/เรื่องอื่น


หมายเหตุ                                           


*สำหรับงบการเงินรวม                                


โปรดดูงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ก่อนการตัดสินใจลงทุน

 

 "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน

 ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว"


                         ลงลายมือชื่อ ___________________________

                                    ( นายสานต่อ มุทธสกุล )

                                    กรรมการผู้จัดการ

                         ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ


  • ผู้โพสต์ chisanupong
  • 2020-07-31 09:08:53
  • 86

ผู้สนับสนุน