เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


Turnover List Watch - บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส 31/07/63

  • 2020-07-31 10:46:57
  • 71

Turnover List Watch - บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส 31/07/63

Friday, July 31, 2020 10:37


Turnover List Watch


ไม่พบหลักทรัพย์ที่คาดว่าจะต้องใช้ Cash Balance สัปดาห์หน้า

          ยังไม่พบหลักทรัพย์ที่คาดว่าจะต้องใช้ Cash Balance ในสัปดาห์หน้า เพราะการเก็งกำไรชะลอลง จากภาวะตลาดฯ

          ติตดตาม STA13P2010B ครบกำหนดใช้ Cash Balance ถึงวันนี้หรือ 31 ก.ค. 63 จะมีการขยายเวลาหรือไม่

          และ ASCO จะประกาศ DW ตัวใหม่ที่จะใช้ Cash Balance ในสัปดาห์หน้าหรือไม่

          ด้าน THCOM ใช้เกณฑ์ Cash Balance ถึง 7 ส.ค.63  ด้าน IP และ YGG ใช้เกณฑ์ Cash Balance ถึง 14 ส.ค.63 ส่วน STGT,RBF,NEX,NEX-W2,BWG,TRUBB,JMART-W4 ใช้ Cash Balance  ถึง 21 ส.ค.2563 ทุกตัวติด Cash Balance ระดับ 1 ยกเว้น NEX,NEX-W2 เป็นระดับ 2 เพิ่มเรื่อง ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย ซึ่งถือว่าเพิ่มเติมจากการซื้อด้วยบัญชีเงินสดเท่านั้น ล่าสุด NER-W1,CHAYO และ CHAYO-W1  ติด Cash Balance ถึง 4 ก.ย.63


          นักวิเคราะห์&กลยุทธ์ : สมบัติ  เอกวรรณพัฒนา : sombata@th.dbs.com


          ที่มา: บจ.หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 31 ก.ค. 2563

          เอกสารฉบับนี้จัดทำโดยฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โดยอยู่บนพื้นฐานวิชาชีพการวิเคราะห์หลักทรัพย์ และอาศัยข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อว่าน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดทำไม่รับประกันความครบถ้วน และความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ความคิดเห็นที่ผู้จัดทำแสดงในเอกสารฉบับนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เอกสารฉบับนี้จัดทำเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลโดยทั่วไปเท่านั้น คำแนะนำที่ ปรากฎในเอกสารนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้เฉพาะเจาะจงสำหรับการลงทุน และการลงทุนที่ต้องการแนะนำโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งท่านควรขอรับคำแนะนำจากที่ปรึกษาด้านกฎหมายหรือจากที่ปรึกษาด้านการเงินต่างหาก ผู้จัดทำไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นโดยตรง หรือเป็นผลต่อเนื่องที่อาจเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากการใช้เอกสารนี้ หรือจากการติดต่อสื่อสารภายหลังเกี่ยวกับเอกสารนี้ เอกสารฉบับนี้ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเสนอขาย และ/หรือชักจูงให้ซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ใดๆ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ของบริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด อาจดำรงตำแหน่งหรือมีส่วนได้เสีย และอาจเข้าทำรายการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ รวมถึงอาจดำเนินการในลักษณะเป็นตัวแทนนายหน้าที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาการลงทุน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือบริการทางการเงินหรือการลงทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้การนำข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือนำออกเผยแพร่แก่สาธารณชนจะต้องได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทก่อน

  • ผู้โพสต์ chisanupong
  • 2020-07-31 10:46:57
  • 71

ผู้สนับสนุน