เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


FORTH แจ้ง "“กิจการร่วมค้าฟอร์ท รอยัล” ธุรกิจจำหน่ายเครื่องบินพร้อมอุปกรณ์ จดทะเบียนเลิกบริษัทแล้ว

  • 2020-10-16 15:16:44
  • 119


นายอรินทร์ แจ่มนารี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษทั ฟอร์ท คอร์ปอเรชนั่ จำกัด (มหาชน) หรือ FORTH เปิดเผยว่า บริษัทฯขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัท กิจการร่วมค้าฟอร์ท รอยัลจำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นโดยตรงในอัตราร้อยละ 50 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (ประกอบธุรกิจจำหน่ายเครื่องบินพร้อมอุปกรณ์และอะไหล่ที่เกี่ยวข้อง) ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ปัจจุบัน บริษัทดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการชำระบัญชี

ทั้งนี้การเลิกบริษัทร่วมดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท แต่อย่างใด เนื่องจาก ปัจจุบันไม่มีการดำเนินงานใดๆ ในบริษัทร่วมแห่งนี้

  • ผู้โพสต์ nongnapas
  • 2020-10-16 15:16:44
  • 119

ผู้สนับสนุน