เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ทอล์คออฟเดอะทาวน์

NEX ปรับโครงสร้างบริหารชุดใหญ่ ดึง"คณิสสร์ ศรีวชิระประภา" นั่งแท่น CEO มีผล 1 ก.ค.นี้

  • 2020-07-01 09:22:38
  • 536


บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (NEX) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2563เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563ซึ่งได้พิจารณาและอนุมัติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท รวมถึงตำแหน่งอื่น ๆ ในคณะกรรมการชุดย่อยและบริษัทย่อย ของนายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม2563เป็นต้นไป

2. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2563

3. อนุมัติการแต่งตั้งนายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เป็นต้นไป

4. อนุมัติการแต่งตั้งนายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบเพื่อทดแทนการลาออกจากตำแหน่งกรรมการของ ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2563เป็นต้นไป

5. อนุมัติการแต่งตั้งนางสาวพรรณพิมล โกมลภิส เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เพื่อทดแทนการลาออกจากตำแหน่งกรรมการของนายกติติศักดิ์ ชนกมาตุ(ซ่งึไดล้าออกตงั้แต่วนัท่ี29 พฤษภาคม 2563) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2563

6. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1) พล.ต.อ เอก อังสนานนท์ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

2) นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา รองประธานกรรมการ

3) นายคณาวุฒิ วรรทนธีรัช กรรมการ

4) นายทินกร พันพานิชย์กุล กรรมการ

5) นายยุทธวีร อัชวังกูล กรรมการ

6) นายสภุ สิทธิ์รกักสิกร กรรมการอิสระ

7) นางสาวพรรณพิมล โกมลภิส กรรมการอิสระ

8) นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ กรรมการอิสระ

9) -ว่าง- กรรมการ

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

1) นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา ประธาน

2) นายคณาวุฒิ วรรทนธีรัช กรรมการ

3) นายวิเชียร ลัคนาทิน กรรมการ

4) นายทินกร พันพานิชย์กุล กรรมการ

5) นางสาวปรางทิพย์ งามธรรมนิตย์ กรรมการ

6) นางสาววราภรณ์ ใจอารีหาญ กรรมการ

7) นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

1) นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ประธาน

2) นายสภุ สิทธิ์รกักสิกร กรรมการ

3) นางสาวพรรณพิมล โกมลภิส กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย

1) นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ประธาน

2) นายสภุ สิทธิ์รกักสิกร กรรมการ

3) นางสาวพรรณพิมล โกมลภิส กรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

1) นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา ประธาน

2) นายวิเชียร ลัคนาทิน กรรมการ

3) นางสาวปรางทิพย์ งามธรรมนิตย์ กรรมการ

7. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการในบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

บริษัท เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส จำกัด ประกอบด้วย

1) นายคณาวุฒิ วรรทนธีรัช

2) นายยุทธนา ศรสงคราม

3) นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล

บริษัท เอสพีพี ฟิ นเทค จำกัด ประกอบด้วย

1) นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา

2) นายคณาวุฒิ วรรทนธีรัช

3) นายวิเชียร ลัคนาทิน

บริษัท โกลด์ เอสซี โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบด้วย

1) นายหวัง เจียง

2) นายทินกร พันพานิชย์กุล

3) นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา

บริษัท โกลด์ เอสซี จำกัด ประกอบด้วย

1) นายหวัง เจียง

2) นายทินกร พันพานิชย์กุล

3) นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา

บริษัท โกลเด้นไทย แทรเวล จำกัด ประกอบด้วย

1) นายหวัง เจียง

2) นายทินกร พันพานิชย์กุล

3) นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา

  • ผู้โพสต์ natsinee2
  • 2020-07-01 09:22:38
  • 536

ผู้สนับสนุน