เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ทอล์คออฟเดอะทาวน์

EP แจ้ง “วีระ เหล่าวิทวัส” เกษียณอายุ-ลาออกจากซีอีโอ

  • 2020-12-25 09:41:34
  • 317


บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) หรือ EP แจ้งให้ทราบว่า นายวีระ เหล่าวิทวัส ได้เกษียณอายุจากตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และลาออกจากตําแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม โดยมีผลตั้งแต่วันที 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

โดยนายยุทธ ชินสุภัคกุล ตําแหน่งประธานกรรมการ จะดํารงตําแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าทีบริหาร เพื่อทําหน้าที่แทนนายวีระ เหล่าวิทวัส และให้มีผลตั้งแต่วันที 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

  • ผู้โพสต์ superya
  • 2020-12-25 09:41:34
  • 317

ผู้สนับสนุน