เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ทอล์คออฟเดอะทาวน์

BCPG จับมือ TEAMG- Keppel DHCS ลุยโครงการระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่านของจุฬาฯ

  • 2020-12-29 09:14:30
  • 366

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)  หรือ BCPG เปิดเผยว่าในการประชุม ครั้งที่ 11/2563เมื่อวันที่ 22 กันยาย 2563 ได้มีมติที่ประชุมอนุมัติให้บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับผู้ร่วมทุน 2 ราย ได้แก่(1 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจมนท์ จำกัด (มหาชน) TEAMG และ (2) Keppel DHCS Pte. Ltd.เพื่อลงนามในสัญญาโครงการระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (District Cooling) บริเวณพื้นที่เขตพาณิชย์สวนหลวง - สามย่าน ("สัญญาโครงการระบผลิตความเย็นจากส่วนกลางฯ") กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น


บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน คือ บริษัท จุฬาดิสทริคส์คูลลิ่ง จำกัด ("บริษัทร่วมทุน")โดยปัจจุบันบริษัทร่วมทุนมีทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท) จำนวนหุ้น 500,000 (ห้าแสน)หุ้น มูลค่หุ้นละ 100 (หนึ่งร้อย) บาท โดยสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมทุน มีดังนี้

-บริษัทฯ ถือหุ้น 300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60

-Keppel DHCS Pte. Ltd. ถือหุ้น 130,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26

-บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 70,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14

โดยการที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 ส่งผลให้บริษัทร่วมทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทร่วมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจติดตั้งและบริหารจัดการระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (Distict Coolng เพื่อจำหน่ายน้ำเย็นในบริเวณพื้นที่เขตพาณิชย์สวนหลวง - สามย่านให้แก่อาคารต่างๆ ในพื้นที่ดังกล่าวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย โดยใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงน และงินกู้จากถาบันการเงินโดยในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 บริษัทร่วมทุนได้เข้าลงนามในสัญญาโครงการระบบผลิตความเย็นจกส่วนกลางฯ กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2020-12-29 09:14:30
  • 366

ผู้สนับสนุน