เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ทอล์คออฟเดอะทาวน์

WP สร้างกำไรต่อเนื่อง Q1/65 ทำได้ 20.4 ลบ.

  • 2022-05-13 10:16:49
  • 270


แบบสรุปผลการดำเนินงาน (F45)                     

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

                                    (หน่วย : พันบาท)

งบการเงิน                             

                                   ไตรมาสที่ 1

                                      สอบทาน

       สิ้นสุดวันที่                31 มีนาคม

             ปี                  2565         2564

  กำไร (ขาดทุน)                    20,482       32,931

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ *

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ          0.04         0.06

     ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน     

      ไม่มีเงื่อนไข

  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2022-05-13 10:16:49
  • 270

10 ทอล์คออฟเดอะทาวน์ล่าสุด

โฆษณา
ผู้สนับสนุน