เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ
Image Slider
Image Slider
Image Slider
Image Slider
Image Slider
Image Slider

ทอล์คออฟเดอะทาวน์

NCL ตั้งบริษัทย่อย ทำธุรกิจจัดซื้อจัดหา-ธุรกิจ Fulfillment

  • 2022-06-23 09:16:35
  • 350


สืบเนื่องจาก บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อย ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 (อ้างตามสารสนเทศ ที่ NCL – M 06/65 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรองรับการขยายธุรกิจและเสริมสร้างฐานะทางการเงินให้มีศักยภาพเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจากเดิมเป็น 10,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท : อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อบริษัท : อยู่ระหว่างดำเนินการ

วัตถุประสงค์การลงทุน : ประกอบธุรกิจเพื่อจัดซื้อจัดหา และธุรกิจ Fulfillment

ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บาท

จำนวนหุ้น : 100,000 หุ้น

มูลค่าหุ้น : หุ้นละ 100 บาท

สัดส่วนการถือหุ้น : บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100

แหล่งเงินทุน : แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดภายในบริษัท

ขนาดรายการ : ไม่เข้าข่ายต้องรายงานสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

  • ผู้โพสต์ superya
  • 2022-06-23 09:16:35
  • 350

10 ทอล์คออฟเดอะทาวน์ล่าสุด

โฆษณา
ผู้สนับสนุน