เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


TIW รับโอนกรรมสิทธิ์โรงไฟฟ้า จ่ายเงินงวดแรก 170 ลบ. ภายในก.ค.นี้

  • 2020-07-03 15:37:06
  • 264

นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหาชน) TIW เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่9 มิถุนายน 2563 ของ บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์จำกัด (มหาชน) "บริษัทฯ) ได้มีมติอนุมัติรื่องที่สำคัญ ได้แก่ (1) การขายสินทรัพย์ของบริษัทฯ ได้แก่ ที่ดิน อาคารและเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์ให้แก่ บริษัท ไทย คอนส์ แอนด์ บิลดิ้ง เมนูแพ็คเจอริ่ง จำกัด (มหาชน) ("TCB") (2) ให้บริษัท ทีไอดับบลิวอินดัสตรีจำกัด(TIWI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าทำสัญญาเช่าทรัพย์สินได้แก่ ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์จาก TCB และ (3ให้ บริษัท เดอะโซลร์อาเขต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ของบริษัทฯ เข้าลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยวิธีการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท ลีฟวิงเอ็นเนอร์จี จำกัด ตามความที่ได้แจ้งแล้วนั้น


บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งความคืบหน้าการเข้าทำธุรกรรมข้างต้น ดังนี้

1.บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขาย ได้แก่ ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักร พร้อมอุปกรณ์ให้กับ TCB ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 3 กรกฎาคม2563 (โดย TCB จะดำเนินการจดทะเบียนการเช่าทรัพย์สินดังกล่าวให้ TCB เช่า พร้อมกับการดำเนินการสำหรับที่ดิน น.ส. 3 (เนื้อที่ประมาณ 70 ตารางวา) ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประกาศตามระยะเวลาที่กำหนดในระเบียบของสำนักงานที่ดิน โดยคาดว่าจะดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินน.ส.3 และจุดทะเบียนการเช่าทรัพย์สินที่ซื้อขาย ซึ่งรวมถึง ที่ดิน น.ส. 3 ดังกล่าวแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2563]

2. บริษัท เดอะโซลาร์อาเขต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ของบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญารับโอน (2)กิจการทั้งหมดจากบริษัทลีฟวิงเอ็นเนอร์จีจำกัด ในวันที่ 18 มิฤนายน 2563 และตกลงทำรายการซื้อขายและรับโอนกรรมสิทธิ์ในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รวมถึงชำระราคาซื้อขาย งวดที่ 1จำนวน 170,000,000 บาท ให้แก่บริษัทลีฟวิงเอ็นเนอร์จี่จำกัด ภายในเดือนกรกฎาคม 2563

  • ผู้โพสต์ natsinee2
  • 2020-07-03 15:37:06
  • 264

ผู้สนับสนุน