เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


เตือน ALT-W1 เทรดวันสุดท้าย 24 พ.ย.นี้

  • 2020-11-20 09:28:16
  • 122

เรื่อง                                               : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ชื่อหลักทรัพย์                                       

  - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 

(ALT-W1)

วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                                : 24 พ.ย. 2563

วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ              : วันที่ 27 พ.ย. 2563 ถึงวันที่ 18 ธ.ค. 2563

วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                                  : 18 ธ.ค. 2563

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                                 : วันที่ 25 พ.ย. 2563 ถึงวันที่ 18 ธ.ค. 2563

ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ                      : วันที่ 03 ธ.ค. 2563 ถึงวันที่ 17 ธ.ค. 2563

วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง             : 19 ธ.ค. 2563

  • ผู้โพสต์ chisanupong
  • 2020-11-20 09:28:16
  • 122

ผู้สนับสนุน