เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


TFG รุกธุรกิจสินเชื่อ ตั้งบ.ย่อย “มันนี่ ฮับ เซอร์วิส” ให้บริการพนักงาน-ลูกค้า-เกษตรกร

  • 2020-11-25 14:45:46
  • 1307

นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) TFG เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่8/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ชื่อว่า บริษัท มันนี่ ฮับ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจประเภทให้สินเชื่อและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่9/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมัติดำเนินการและรับทราบความคืบหน้า ปัจจุบันมีแผนการดำ เนินงานที่ชัดเจนมากขึ้นแล้ว จึงขอเปิดเผยข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังนี้


วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย : วันที่ 21 กันยายน 2563

ทุนจดทะเบียน : 50,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 50,000,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้น : บริษัทถือหุ้นร้อยละ 88.50 ของทุนจดทะเบียน และกลุ่มพนักงาน ถือหุ้นรวมกนัร้อยละ11.50ของทุนจดทะเบียน

แหล่งที่มาของเงินทุน : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เพื่อเป็นช่องทางเลือกให้กับพนักงานในเครือ ลูกค้า Shop ลูกค้านอกเครือที่มีหลักประกัน และเกษตรกร

  • ผู้โพสต์ nongnapas
  • 2020-11-25 14:45:46
  • 1307

ผู้สนับสนุน