เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


หุ้นเพิ่มทุนของ JMT เริ่มซื้อขายวันที่ 13 มกราคม 2564

  • 2021-01-12 09:15:11
  • 81

เรื่อง                                               : การรับหุ้นเพิ่มทุน

ชื่อบริษัท                                            : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด 

(มหาชน) (JMT)

ทุนเดิม (บาท)                                        : 488,045,670.50

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 976,091,341

จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                                       :

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 20,227,752

ทุนใหม่ (บาท)                                        : 498,159,546.50

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 996,319,093

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)                             : 0.50000

จัดสรรรเพื่อ                                         : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (JMT-W2) จำนวน 

19,802,817 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 20,205,002 หุ้น

อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)                         : 1 : 1.02031

ราคาใช้สิทธิ  (บาท/หุ้น)                                : 18.62187

วันใช้สิทธิ                                           : 30 ธ.ค. 2563

จัดสรรรเพื่อ                                         : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (JMT-ESOP W1) จำนวน 

22,750 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 22,750 หุ้น

อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)                         : 1 : 1

ราคาใช้สิทธิ  (บาท/หุ้น)                                : 29.10

วันใช้สิทธิ                                           : 30 ธ.ค. 2563

วันที่เริ่มซื้อขาย                                       : 13 ม.ค. 2564

___________________________________________

  • ผู้โพสต์ chisanupong
  • 2021-01-12 09:15:11
  • 81

ผู้สนับสนุน