เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


หุ้นเพิ่มทุนของ JMART เริ่มซื้อขายวันที่ 13 มกราคม 2564

  • 2021-01-12 09:58:14
  • 103

เรื่อง                                               : การรับหุ้นเพิ่มทุน

ชื่อบริษัท                                            : บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (JMART)

ทุนเดิม (บาท)                                        : 921,433,589.00

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 921,433,589

จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                                       :

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 2,890,430

ทุนใหม่ (บาท)                                        : 924,324,019.00

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 924,324,019

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)                             : 1.00000

จัดสรรรเพื่อ                                         : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (JMART-W3) จำนวน 

2,747,284 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,747,284 หุ้น

อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)                         : 1 : 1

ราคาใช้สิทธิ  (บาท/หุ้น)                                : 11.00

วันใช้สิทธิ                                           : 30 ธ.ค. 2563

จัดสรรรเพื่อ                                         : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (JMART-W4) จำนวน 

143,146 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 143,146 หุ้น

อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)                         : 1 : 1

ราคาใช้สิทธิ  (บาท/หุ้น)                                : 15.00

วันใช้สิทธิ                                           : 30 ธ.ค. 2563

วันที่เริ่มซื้อขาย                                       : 13 ม.ค. 2564

  • ผู้โพสต์ chisanupong
  • 2021-01-12 09:58:14
  • 103

ผู้สนับสนุน