เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


หุ้นเพิ่มทุนของ HPT เริ่มซื้อขายวันที่ 14 มกราคม 2564

  • 2021-01-13 08:46:03
  • 63

เรื่อง                                               : การรับหุ้นเพิ่มทุน

ชื่อบริษัท                                            : บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) (HPT)

ทุนเดิม (บาท)                                        : 138,124,830.75

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 552,499,323

จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                                       :

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 322,649

ทุนใหม่ (บาท)                                        : 138,205,493.00

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 552,821,972

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)                             : 0.25000

จัดสรรรเพื่อ                                         : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (HPT-W1) จำนวน 320,000 

หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 322,649 หุ้น

อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)                         : 1 : 1.00828

ราคาใช้สิทธิ  (บาท/หุ้น)                                : 0.49589

วันใช้สิทธิ                                           : 30 ธ.ค. 2563

วันที่เริ่มซื้อขาย                                       : 14 ม.ค. 2564

  • ผู้โพสต์ chisanupong
  • 2021-01-13 08:46:03
  • 63

ผู้สนับสนุน