เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ทอล์คออฟเดอะทาวน์

ผถห. B52 ไฟเขียวแผนแลกหุ้น รับ “วันดิจิตอลเน็ตเวิร์ค” เป็น บ.ลูก พร้อมอนุมัติคลอดวอร์แรนต์ B52-W3

  • 2021-01-18 15:45:43
  • 564

มติผู้ถือหุ้นนัดวิสามัญ "บี-52 แคปปิตอล" ไฟเขียวแผนแลกหุ้นโดยจะออกหุ้นเพิ่มทุน PP จำนวนไม่เกิน 250 ล้านหุ้นมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาทเพื่อให้ได้มาซึ่งซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท วันดิจิตอลเน็ตเวิร์ค จำกัด จากผู้ขายคือ บริษัท ไทยดิจิตอลเวนเจอร์ จำกัด  พร้อมกันนี้ยังมีมติออกวอร์แรนต์ B52-W3 ไม่เกิน 252.75 ล้านหน่วย แจกฟรีผู้ถือหุ้นเดิม อัตราส่วน 8 ต่อ 1 อายุ 1 ปี ราคาใช้สิทธิเปลี่ยนเป็นหุ้นแม่เท่ากับ 0.25 บาท 


นางสาวนราวดี วรวณิชชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ B52 รายงานผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ได้อนุมัติเห็นชอบการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท วันดิจิตอลเน็ตเวิร์ค จำกัด หรือ ONE จำนวนรวม 119,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 416.67 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ ONE จากบริษัท ไทยดิจิตอลเวนเจอร์ จำกัด (“ผู้ขาย”) ด้วยมูลค่าการเข้าทำรายการรวมเท่ากับ 50,000,000 บาท (“หุ้นสำมัญของ ONE”) 

ภายหลังการทำธุรกรรมดังกล่าว ONE จะถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ทั้งนี้ บริษัทจะชำระค่าหุ้นสามัญของ ONE โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ขาย แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) จำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 50,000,000 บาท (หรืออีกนัยหนึ่งคือผู้ขายจะจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ของบริษัท โดยจะชำระเงินค่าหุ้นออกใหม่ ด้วยหุ้นของ ONE ที่ตนถืออยู่ (Share Swap)) โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นของ ONE ต่อ 2,083 หุ้นใหม่ของบริษัท (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) 

และยังอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ ONE ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อีกทั้งที่ประชุมได้อนุมัติเห็นชอบมติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (“B52-W3”) จำนวนไม่เกิน 252,754,163 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 12.50 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) 

ในอัตราส่วน 8 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 3 (B52-W3) (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ) 

และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 3(B52-W3) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอขาย เป็นต้น   

  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2021-01-18 15:45:43
  • 564

ผู้สนับสนุน