เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


การไม่ปรับสิทธิของ TAPAC-W4

  • 2021-01-25 08:40:41
  • 171

เรื่อง                                               : การไม่ปรับสิทธิ

ชื่อย่อหลักทรัพย์                                      : TAPAC-W4

ชื่อเต็มใบสำคัญแสดงสิทธิ                               : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท 

ทาพาโก้

จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4

การปรับสิทธิ                                        

เหตุผลที่ไม่ปรับสิทธิ                                    : 

บริษัทจะไม่ปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ

เนื่องจากไม่เข้าเหตุของการปรับสิทธิ ดังต่อไปนี้ :

 - จ่ายเงินปันผลเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ                              : นายโสฬส ตั้งในธรรม

ตำแหน่ง                                             : กรรมการผู้จัดการ

  • ผู้โพสต์ chisanupong
  • 2021-01-25 08:40:41
  • 171

ผู้สนับสนุน