เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


หุ้นเพิ่มทุนของ MBK เริ่มซื้อขายวันที่ 26 มกราคม 2564

  • 2021-01-25 08:41:50
  • 186

เรื่อง                                               : การรับหุ้นเพิ่มทุน

ชื่อบริษัท                                            : บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK)

ทุนเดิม (บาท)                                        : 1,694,923,000.00

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 1,694,923,000

จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                                       :

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 3,937,821

ทุนใหม่ (บาท)                                        : 1,698,860,821.00

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 1,698,860,821

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)                             : 1.00000

จัดสรรรเพื่อ                                         : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (MBK-W1) จำนวน 

3,937,821 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,937,821 หุ้น

อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)                         : 1 : 1

ราคาใช้สิทธิ  (บาท/หุ้น)                                : 3.00

วันใช้สิทธิ                                           : 15 ม.ค. 2564

วันที่เริ่มซื้อขาย                                       : 26 ม.ค. 2564

  • ผู้โพสต์ chisanupong
  • 2021-01-25 08:41:50
  • 186

ผู้สนับสนุน