เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


Special Issue: การจองหุ้น IPO OR - บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส 25/01/64

  • 2021-01-25 10:28:30
  • 75

Special Issue: การจองหุ้น IPO OR - บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส 25/01/64

Monday, January 25, 2021 10:24


การจองหุ้น IPO OR

โอกาสการได้รับจัดสรร และผลตอบแทน

          วานนี้เป็นวันแรกที่มีการจัดสรรให้กับนักลงทุนรายย่อย ซึ่งจะมีระหว่างวันที่ 24 ม.ค.-2 ก.พ.64 ในจำนวน 595.7 ล้านหุ้น จากจำนวนหุ้น IPO ทั้งหมดที่ 2,610 ล้านหุ้น จาก 3 ธนาคารคือ BBL, KBANK และKTB ปรากฏว่าได้รับความสนใจมาก จนเว็บไขต์ล่ม ถือว่าได้รับความนิยมสูงมาก

          แต่ในความเป็นจริง การจองก่อนหรือหลังจะไม่มีผล เพราะการจัดสรรเป็นแบบ Small Lot First คือ จัดสรรให้ทุกรายก่อนจนได้ครบรายละ 300 หุ้น ถัดจากนั้นจะจัดสรรให้รายละ 100 หุ้นอีกครั้ง และหากยังมีหุ้นเหลืออีกก็จะทำการ Random

          ลักษณะการจองคือ ขั้นต่ำ 300 หุ้น หรือใช้เงิน 5,400 บาท จากราคาหุ้น IPO ที่ 18.00 บาท แต่ไม่จำกัดขั้นสูง ดังนั้นหากได้รับจัดสรรไม่ครบก็จะมีการคืนเงิน ซึ่งสรุป Time Line ที่สำคัญได้คือ ทราบผลการจัดสรร- 6 ก.พ.64 คืนเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร 17-22 ก.พ.64 และคาดว่าจะเข้าซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์คือ 11 ก.พ.64

          จากการศึกษาด้วยการทำ Sensitivity Analysis และใช้วิธี Small Lot First ทั้งหมด (เนื่องจากไม่ทราบผลการ Random) นั่นคือ ที่มูลค่าการจัดสรร 10.7 พันล้านบาท นำไปเฉลี่ยตามจำนวนผู้เข้าจองซื้อ พบว่า หากมีผู้เข้าจองซื้อจำนวนมาก ก็จะได้รับจัดสรรน้อย ตามตาราง เช่นมีผู้จองทั้งหมด 5 แสนราย ก็จะได้รับจัดสรรรายละ 1,200 หุ้น แต่ถ้ามากไปถึง 2 ล้านราย ก็จะได้รบการจัดสรรเพียงรายละ 300 หุ้น

          อีกทั้งจากการศึกษากำไรที่จะได้รับ ด้วย Sensitivity Analysis จากการปรับขึ้นของราคาหุ้น OR เมื่อเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ พบว่า กรณีที่ระดับการปรับขึ้นของราคาหุ้น 5% หากมีผู้จอง 5 แสนราย ก็จะได้รับกำไรเพียง 1,080 บาท แต่หากมีผู้จองถึง 2 ล้านราย กำไรจะลดลงเหลือเพียง 270 บาท และกรณีปรับขึ้นถึง 20% ที่ผู้จอง 5 แสนราย กำไรจะปรับขึ้นไปถึง 4,320 บาท เป็นต้น (รายละเอียดผลการศึกษาตามตารางแนบ)

          ทางด้านอัตราผลตอบแทนจากกำไรที่ได้รับพบว่า ที่ระดับราคาหุ้นปรับขึ้น 5%, 10% และ 20% อัตราผลตอบแทนก็จะเป็น 5%, 10% และ 20% เท่ากัน แม้ว่าจะมีผู้จองหุ้นเท่าใดก็ตาม

          อย่างไรก็ตามในการจัดสรรหุ้น ก็จะมีส่วนสำรองส่วนเพิ่ม 390 ล้านหุ้น หากมีความต้องการหุ้นมาก ซึ่งถ้าใช้สัดส่วนการจัดสรรให้รายย่อย 22.8% ก็จะได้รับจัดสรรเพิ่มอีกราว 89 ล้านหุ้น 


          นักวิเคราะห์&กลยุทธ์ : สมบัติ  เอกวรรณพัฒนา : sombata@th.dbs.com


          ที่มา: บจ.หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 25 ม.ค. 2564

          เอกสารฉบับนี้จัดทำโดยฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โดยอยู่บนพื้นฐานวิชาชีพการวิเคราะห์หลักทรัพย์ และอาศัยข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อว่าน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดทำไม่รับประกันความครบถ้วน และความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ความคิดเห็นที่ผู้จัดทำแสดงในเอกสารฉบับนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เอกสารฉบับนี้จัดทำเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลโดยทั่วไปเท่านั้น คำแนะนำที่ ปรากฎในเอกสารนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้เฉพาะเจาะจงสำหรับการลงทุน และการลงทุนที่ต้องการแนะนำโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งท่านควรขอรับคำแนะนำจากที่ปรึกษาด้านกฎหมายหรือจากที่ปรึกษาด้านการเงินต่างหาก ผู้จัดทำไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นโดยตรง หรือเป็นผลต่อเนื่องที่อาจเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากการใช้เอกสารนี้ หรือจากการติดต่อสื่อสารภายหลังเกี่ยวกับเอกสารนี้ เอกสารฉบับนี้ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเสนอขาย และ/หรือชักจูงให้ซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ใดๆ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ของบริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด อาจดำรงตำแหน่งหรือมีส่วนได้เสีย และอาจเข้าทำรายการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ รวมถึงอาจดำเนินการในลักษณะเป็นตัวแทนนายหน้าที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาการลงทุน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือบริการทางการเงินหรือการลงทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้การนำข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือนำออกเผยแพร่แก่สาธารณชนจะต้องได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทก่อน

  • ผู้โพสต์ superya
  • 2021-01-25 10:28:30
  • 75

ผู้สนับสนุน