เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


Turnover List Watch - บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส 25/01/64

  • 2021-01-25 10:28:51
  • 67

Turnover List Watch - บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส 25/01/64

Monday, January 25, 2021 10:24


หลักทรัพย์ที่ติดคือ TKN ตามคาด

          ตลาดหลักทรัพย์ประกาศให้หลักทรัพย์ TKN ติด Cash Balance ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค.- 5 มี.ค.64

          ผลกระทบจากการติด Cash Balance คือ สภาพคล่องในการเก็งกำไรลดลง เพราะต้องซื้อด้วยบัญชีเงินสดเท่านั้น ห้ามใช้มาร์จิน แต่ไม่กระทบด้านปัจจัยพื้นฐาน

          ส่วนสัปดาห์นี้หลักทรัพย์เริ่มหลุดการใช้  Cash Balance คือ JR, MICRO, IIG ตลาดฯไม่ได้ประกาศขยายเวลา อาจจะมีการเก็งกำไร

          สัปดาห์นี้ติดตามหลักทรัพย์หมดอายุใช้  Cash Balance คือ DELTA ถึง 26 ม.ค.64 และ SMT ถึง 29 ม.ค.64 ตลาดฯจะประกาศขยายเวลาการใช้  Cash Balance หรือไม่

          หลักทรัพย์ที่ยังใช้  Cash Balance ต่อไปคือ  NEX, NEX-W2 ถึง 1 ก.พ.64 SEAOIL ถึง 3 ก.พ.64 CHAYO, CHAYO-W1, THCOM,NRF ถึง 5 ก.พ.64 W,W-3  ถึง 9 ก.พ.64  ACAP,IND,YGG ถึง 12 ก.พ.64 IP และ KCE ถึง 19  ก.พ.64 และ LEO ถึง 25 ก.พ.64


          นักวิเคราะห์&กลยุทธ์ : สมบัติ  เอกวรรณพัฒนา : sombata@th.dbs.com


          ที่มา: บจ.หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 25 ม.ค. 2564

          เอกสารฉบับนี้จัดทำโดยฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โดยอยู่บนพื้นฐานวิชาชีพการวิเคราะห์หลักทรัพย์ และอาศัยข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อว่าน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดทำไม่รับประกันความครบถ้วน และความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ความคิดเห็นที่ผู้จัดทำแสดงในเอกสารฉบับนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เอกสารฉบับนี้จัดทำเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลโดยทั่วไปเท่านั้น คำแนะนำที่ ปรากฎในเอกสารนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้เฉพาะเจาะจงสำหรับการลงทุน และการลงทุนที่ต้องการแนะนำโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งท่านควรขอรับคำแนะนำจากที่ปรึกษาด้านกฎหมายหรือจากที่ปรึกษาด้านการเงินต่างหาก ผู้จัดทำไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นโดยตรง หรือเป็นผลต่อเนื่องที่อาจเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากการใช้เอกสารนี้ หรือจากการติดต่อสื่อสารภายหลังเกี่ยวกับเอกสารนี้ เอกสารฉบับนี้ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเสนอขาย และ/หรือชักจูงให้ซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ใดๆ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ของบริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด อาจดำรงตำแหน่งหรือมีส่วนได้เสีย และอาจเข้าทำรายการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ รวมถึงอาจดำเนินการในลักษณะเป็นตัวแทนนายหน้าที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาการลงทุน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือบริการทางการเงินหรือการลงทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้การนำข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือนำออกเผยแพร่แก่สาธารณชนจะต้องได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทก่อน

  • ผู้โพสต์ superya
  • 2021-01-25 10:28:51
  • 67

ผู้สนับสนุน