เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


W-W5: New Listing - บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส 25/01/64

  • 2021-01-25 11:34:21
  • 105

W-W5: New Listing - บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส 25/01/64

Monday, January 25, 2021 10:31


ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)   W-W5

ตลาดรอง                                              : SET

วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                                     : 25 ม.ค. 2564

จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน            : 4,883,479,841

อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้นสามัญใหม่)             : 1 : 1

ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)                               : 0.14

อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ                                     : 3 ปี 9เดือน 24วัน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ(8 มกราคม 2564)

ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ (บาทต่อหน่วย)                        : 0.00

วันใช้สิทธิครั้งแรก                                        : 28 ต.ค. 2565

วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                                      : 31 ต.ค. 2567          ที่มา: โดย บจ.หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 25 ม.ค. 2564

          เอกสารฉบับนี้จัดทำโดยฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โดยอยู่บนพื้นฐานวิชาชีพการวิเคราะห์หลักทรัพย์ และอาศัยข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อว่าน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดทำไม่รับประกันความครบถ้วน และความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ความคิดเห็นที่ผู้จัดทำแสดงในเอกสารฉบับนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เอกสารฉบับนี้จัดทำเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลโดยทั่วไปเท่านั้น คำแนะนำที่ ปรากฎในเอกสารนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้เฉพาะเจาะจงสำหรับการลงทุน และการลงทุนที่ต้องการแนะนำโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งท่านควรขอรับคำแนะนำจากที่ปรึกษาด้านกฎหมายหรือจากที่ปรึกษาด้านการเงินต่างหาก ผู้จัดทำไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นโดยตรง หรือเป็นผลต่อเนื่องที่อาจเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากการใช้เอกสารนี้ หรือจากการติดต่อสื่อสารภายหลังเกี่ยวกับเอกสารนี้ เอกสารฉบับนี้ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเสนอขาย และ/หรือชักจูงให้ซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ใดๆ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ของบริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด อาจดำรงตำแหน่งหรือมีส่วนได้เสีย และอาจเข้าทำรายการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ รวมถึงอาจดำเนินการในลักษณะเป็นตัวแทนนายหน้าที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาการลงทุน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือบริการทางการเงินหรือการลงทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้การนำข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือนำออกเผยแพร่แก่สาธารณชนจะต้องได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทก่อน

  • ผู้โพสต์ superya
  • 2021-01-25 11:34:21
  • 105

ผู้สนับสนุน