เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


SPF รอคอยนักท่องเที่ยวต่างประเทศ แนะนำ "Fully Valued" ราคาเป้าหมาย 11.30 บาท/หุ้น

  • 2021-03-01 14:21:44
  • 412

SPF: ดีบีเอสฯ แนะนำ "Fully Valued" ราคาเป้าหมาย 11.30 บาท/หุ้น

Monday, March 01, 2021 


SPF                    คำแนะนำ Fully Valued

ราคาปิด 12.40 บาท    ราคาพื้นฐาน 11.30 บาท (เดิม 12.00 บาท)

รอคอยนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

          กำไรจากการลงทุน 4Q63 ออกมาตามคาดเป็น 126 ล้านบาท ลดลง 56% y-o-y ผลพวงจากการลดลงของทั้งผู้โดยสาร และเครื่องบินที่มาใช้บริการสนามบินสมุย จึงมีรายได้จากเฉพาะในส่วนคงที่ (Fixed Rents) จาก BA ที่ 47.5 ล้านบาท อีกทั้งยังมีการประเมินมูลค่ายุติธรรมเป็น -340 ล้านบาทใน 4Q63 อย่างไรก็ตามได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผล 0.14 บาท สำหรับ 4Q63 XD 1 มี.ค.64 จ่ายปันผล 16 มี.ค.64

          คาดว่าในงวดปี 64 นี้จะมีรายได้จากเฉพาะในส่วนคงที่ (Fixed Rents) แม้จะเริ่มมีการฉีดวัคซีน สถานการณ์ดูเหมือนจะทยอยปรับตัวดีขึ้น แต่คาดว่าต้องใช้เวลากว่าที่จะเห็นผลจนกลับไปสู่ภาวะปกติก่อนเกิดโควิด-19 คาดว่าจะอยู่ที่ปี 67 นั่นคือ กลับมาได้ 32% ในปี 64, 60% ในปี 65, 84% ในปี 66 และ 100% ในปี 67 จากระดับก่อนเกิดโควิด-19   ทั้งนี้สัญญาการเช่าจะยังมีอายุเหลืออยู่ที่ 15.7 ปี คือ หมดอายุ 23 พ.ย.2579

          คงคำแนะนำในเชิงลบคือ เต็มมูลค่า (Fully Valued) ด้วยราคาพื้นฐานใหม่ที่ปรับลดเป็น 11.30 บาท ซึ่งประเมินด้วยวิธี DCF ราคาปิดมีส่วนลด (Downside) ได้อีก 9% คาดการณ์อัตราผลตอบแทนเงินปันผลปีนี้ที่ 4.3% และ IRR ที่ระดับ 7.5% แต่กระนั้นก็ตามข้อดีคือ บริษัทกำลังเรียกคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 95 ล้านบาทจากกรมสรรพากร และหากนักท่องเที่ยวต่างชาติฟื้นตัวได้เร็วกว่าคาด ก็จะเป็นส่วนเพิ่ม (Upside) ในอนาคตได้

          นักวิเคราะห์ : จันทร์เพ็ญ ศิริธนารัตนกุล : chanpens@th.dbs.com

          ที่มา: บจ.หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 1 มี.ค. 2564

          เอกสารฉบับนี้จัดทำโดยฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โดยอยู่บนพื้นฐานวิชาชีพการวิเคราะห์หลักทรัพย์ และอาศัยข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อว่าน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดทำไม่รับประกันความครบถ้วน และความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ความคิดเห็นที่ผู้จัดทำแสดงในเอกสารฉบับนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เอกสารฉบับนี้จัดทำเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลโดยทั่วไปเท่านั้น คำแนะนำที่ ปรากฎในเอกสารนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้เฉพาะเจาะจงสำหรับการลงทุน และการลงทุนที่ต้องการแนะนำโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งท่านควรขอรับคำแนะนำจากที่ปรึกษาด้านกฎหมายหรือจากที่ปรึกษาด้านการเงินต่างหาก ผู้จัดทำไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นโดยตรง หรือเป็นผลต่อเนื่องที่อาจเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากการใช้เอกสารนี้ หรือจากการติดต่อสื่อสารภายหลังเกี่ยวกับเอกสารนี้ เอกสารฉบับนี้ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเสนอขาย และ/หรือชักจูงให้ซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ใดๆ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ของบริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด อาจดำรงตำแหน่งหรือมีส่วนได้เสีย และอาจเข้าทำรายการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ รวมถึงอาจดำเนินการในลักษณะเป็นตัวแทนนายหน้าที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาการลงทุน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือบริการทางการเงินหรือการลงทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้การนำข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือนำออกเผยแพร่แก่สาธารณชนจะต้องได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทก่อน

  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2021-03-01 14:21:44
  • 412

ผู้สนับสนุน