เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ทอล์คออฟเดอะทาวน์

EP ควักเงิน 566.59 ลบ. เข้าถือหุ้น ETP รวม 81.40% ทำวินฟาร์มที่เวียดนาม 160 MW

  • 2021-03-03 09:45:50
  • 363

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  (“บริษัทฯ” หรือ “EP”)ครั้งที่ 1/2564 เมือวันที 25กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อีเทอร์นิตี้ พาวเวอร์จํากัด (มหาชน) (“ETP”) ซึ่งเป็ นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น และลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือก จํานวน 153,550,000 หุ้น (มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 6.40ของหุ้นสามัญที่จดทะเบียนชําระแล้วของ ETP (“หุ้นของ ETP”) จากบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  (“MAX” หรือ“ผู้ขาย”) ในราคาหุ้นละ 3.69 บาท เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 566,599,500 บาท หลังจากทีรับโอนหุ้น จะส่งผลให้บริษัทฯถือหุ้นใน ETP จากเดิมในสัดส่วนร้อยละ 75 เป็นร้อยละ 81.40


การเข้าลงทุนในครั้งนี้เนื่องจาก ETP เป็ นบริษัทยอยของบริษัทฯ อยู่แล้ว และมีผลการดําเนินงานทีดี ปัจจุบันอยู่ในระหวางการลงทุนการก่อสร้างโครงการพลังงานลมที่ประเทศเวียดนาม จํานวน 160 เมกะวัตต์ และราคาซือต่อหุ้นที่ 3.69 บาท ดังนั้น คณะกรรมการมีความเห็นว่าการเข้าทํารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็ นราคาที่ต่ำกว่าราคาประเมิน และเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ

ขนาดของรายการมีมูลค่าสูงสุดเมื่อคํานวณตามเกณฑ์กพไรสุทธิ  โดยขนาดรายการเท่ากบร้อยละ  9.71 ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีการทํารายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนที่ผานมาดังนันจึงไม่เข้าข่ายขนาดรายการทีจะต้องรายงานสารสนเทศตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจําหน่ายไปฯและผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ดังนั้น การทําธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายรายการที่เกียวโยงกนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรือง หลักเกณฑ์ในการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมที่แก้ไข้เพิมเติม)


  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2021-03-03 09:45:50
  • 363

ผู้สนับสนุน