เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


หุ้นเพิ่มทุนของ J เริ่มซื้อขายวันที่ 8 เมษายน 2564

  • 2021-04-07 09:23:11
  • 54

เรื่อง                                               : การรับหุ้นเพิ่มทุน

ชื่อบริษัท                                            : บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (J)

ทุนเดิม (บาท)                                        : 793,807,290.00

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 793,807,290

จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                                       :

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 135,261,177

ทุนใหม่ (บาท)                                        : 929,068,467.00

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 929,068,467

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)                             : 1.00000

จัดสรรรเพื่อ                                         : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (J-W1) จำนวน 

135,261,177 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 135,261,177 หุ้น

อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)                         : 1 : 1

ราคาใช้สิทธิ  (บาท/หุ้น)                                : 2.00

วันใช้สิทธิ                                           : 31 มี.ค. 2564

วันที่เริ่มซื้อขาย                                       : 08 เม.ย. 2564

  • ผู้โพสต์ Chitphon
  • 2021-04-07 09:23:11
  • 54

ผู้สนับสนุน