เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


หุ้นเพิ่มทุนของ JMT เริ่มซื้อขายวันที่ 8 เมษายน 2564

  • 2021-04-07 09:24:46
  • 147

เรื่อง                                               : การรับหุ้นเพิ่มทุน

ชื่อบริษัท                                            : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด 

(มหาชน) (JMT)

ทุนเดิม (บาท)                                        : 498,159,546.50

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 996,319,093

จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                                       :

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 95,474,172

ทุนใหม่ (บาท)                                        : 545,896,632.50

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 1,091,793,265

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)                             : 0.50000

จัดสรรรเพื่อ                                         : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (JMT-W2) จำนวน 

92,846,938 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 94,732,643 หุ้น

อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)                         : 1 : 1.02031

ราคาใช้สิทธิ  (บาท/หุ้น)                                : 18.62187

วันใช้สิทธิ                                           : 31 มี.ค. 2564

จัดสรรรเพื่อ                                         : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (JMT-W3) จำนวน 481,918 

หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 481,918 หุ้น

อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)                         : 1 : 1

ราคาใช้สิทธิ  (บาท/หุ้น)                                : 42.00

วันใช้สิทธิ                                           : 31 มี.ค. 2564

จัดสรรรเพื่อ                                         : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (JMT-ESOPW1) จำนวน 

259,611 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 259,611 หุ้น

อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)                         : 1 : 1

ราคาใช้สิทธิ  (บาท/หุ้น)                                : 29.10

วันใช้สิทธิ                                           : 31 มี.ค. 2564

วันที่เริ่มซื้อขาย                                       : 08 เม.ย. 2564

  • ผู้โพสต์ Chitphon
  • 2021-04-07 09:24:46
  • 147

ผู้สนับสนุน