เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


หุ้นเพิ่มทุนของ JMART เริ่มซื้อขายวันที่ 8 เมษายน 2564

  • 2021-04-07 09:30:13
  • 109

เรื่อง                                               : การรับหุ้นเพิ่มทุน

ชื่อบริษัท                                            : บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (JMART)

ทุนเดิม (บาท)                                        : 924,324,019.00

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 924,324,019

จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                                       :

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 99,723,484

ทุนใหม่ (บาท)                                        : 1,024,047,503.00

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 1,024,047,503

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)                             : 1.00000

จัดสรรรเพื่อ                                         : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (JMART-W3) จำนวน 

48,067,631 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 48,067,631 หุ้น

อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)                         : 1 : 1

ราคาใช้สิทธิ  (บาท/หุ้น)                                : 11.00

วันใช้สิทธิ                                           : 31 มี.ค. 2564

จัดสรรรเพื่อ                                         : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (JMART-W4) จำนวน 

51,655,853 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 51,655,853 หุ้น

อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)                         : 1 : 1

ราคาใช้สิทธิ  (บาท/หุ้น)                                : 15.00

วันใช้สิทธิ                                           : 31 มี.ค. 2564

วันที่เริ่มซื้อขาย                                       : 08 เม.ย. 2564

  • ผู้โพสต์ Chitphon
  • 2021-04-07 09:30:13
  • 109

ผู้สนับสนุน