เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


ตลท.ปลด SP หุ้น "POST-THAI" ปล่อยเทรด 1 เดือนในบัญชี Cash Balance พร้อมเตือนระมัดระวังการซื้อขาย

  • 2021-04-08 10:17:59
  • 77


การปลดเครื่องหมาย                                   

เรื่อง                                               : การปลดเครื่องหมาย SP ชั่วคราว

ชื่อย่อหลักทรัพย์                                     

  - บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) (POST)

  - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (THAI)

ปลดเครื่องหมาย                                       : SP

วันที่ปลดเครื่องหมาย                                   : วันที่ 16 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 17 พ.ค. 2564

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                                 : 18 พ.ค. 2564

เหตุผล                                              :

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว

หมายเหตุ                                            :

- ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะกำหนดให้หลักทรัพย์ POST และ THAI มีราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) 

ไม่เกินหนึ่งเท่าจากราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564

ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการซื้อขาย (อย่างไรก็ดี หากในวันที่ 16 เมษายน 2564

ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้เกณฑ์ราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor)

นี้ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น) และเมื่อได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ POST และ THAI

แล้ว ในวันทำการถัดไปราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ของหลักทรัพย์ POST และ THAI

จะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ

______________________________________________________________________

การขึ้นเครื่องหมาย                                    

เรื่อง                                               : การขึ้นเครื่องหมาย NC

ชื่อย่อหลักทรัพย์                                     

  - บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) (POST)

  - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (THAI)

ขึ้นเครื่องหมาย                                        : NC

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                                    : วันที่ 16 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 17 พ.ค. 2564

วันที่ปลดเครื่องหมาย NC                                : 18 พ.ค. 2564

เหตุผล                                              :

เพื่อเปิดให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance

______________________________________________________________________

ศึกษาข้อมูล                                          

เรื่อง                                               : เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล

ชื่อหลักทรัพย์                                       

  - บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) (POST)

  - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (THAI)

หมายเหตุ                                            :

- ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ และโปรดศึกษาข้อมูลของ POST 

และ THAI โดยละเอียด เช่น ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ความเห็นผู้สอบบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการ

 ข่าวย้อนหลัง เป็นต้น ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

- เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลงบการเงินพร้อมความเห็นผู้สอบบัญชีงวดล่าสุด

และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ล่าสุดที่บริษัทเปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ

  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2021-04-08 10:17:59
  • 77

ผู้สนับสนุน