เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


หุ้นเพิ่มทุนของ MBK เริ่มซื้อขายวันที่ 26 เมษายน 2564

  • 2021-04-23 08:59:35
  • 126

เรื่อง                                               : การรับหุ้นเพิ่มทุน

ชื่อบริษัท                                            : บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK)

ทุนเดิม (บาท)                                        : 1,706,489,234.00

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 1,706,489,234

จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                                       :

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 898,426

ทุนใหม่ (บาท)                                        : 1,707,387,660.00

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 1,707,387,660

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)                             : 1.00000

จัดสรรรเพื่อ                                         : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (MBK-W1) จำนวน 869,975 

หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 898,426 หุ้น

อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)                         : 1 : 1.0329

ราคาใช้สิทธิ  (บาท/หุ้น)                                : 2.9045

วันใช้สิทธิ                                           : 16 เม.ย. 2564

วันที่เริ่มซื้อขาย                                       : 26 เม.ย. 2564

  • ผู้โพสต์ Chitphon
  • 2021-04-23 08:59:35
  • 126

ผู้สนับสนุน