เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


27 เมษายน 2564 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ ITEL-W1

  • 2021-04-23 09:01:00
  • 206

 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1  (ITEL-W1)

วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                                : 27 เม.ย. 2564

วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ              : วันที่ 30 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 21 พ.ค. 2564

วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                                  : 21 พ.ค. 2564

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                                 : วันที่ 28 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 21 พ.ค. 2564

ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ                      : วันที่ 06 พ.ค. 2564 ถึงวันที่ 20 พ.ค. 2564

วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง             : 22 พ.ค. 2564

  • ผู้โพสต์ Chitphon
  • 2021-04-23 09:01:00
  • 206

ผู้สนับสนุน