เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


หุ้นเพิ่มทุนของ BCPG เริ่มซื้อขายวันที่ 26 เมษายน 2564

  • 2021-04-23 09:02:00
  • 205

เรื่อง                                               : การรับหุ้นเพิ่มทุน

ชื่อบริษัท                                            : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG)

ทุนเดิม (บาท)                                        : 13,202,678,380.00

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 2,640,535,676

จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                                       :

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 1,686,902

ทุนใหม่ (บาท)                                        : 13,211,112,890.00

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 2,642,222,578

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)                             : 5.00000

จัดสรรรเพื่อ                                         : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (BCPG-W1) จำนวน 

1,686,902 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,686,902 หุ้น

อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)                         : 1 : 1

ราคาใช้สิทธิ  (บาท/หุ้น)                                : 8.00

วันใช้สิทธิ                                           : 20 เม.ย. 2564

วันที่เริ่มซื้อขาย                                       : 26 เม.ย. 2564

  • ผู้โพสต์ Chitphon
  • 2021-04-23 09:02:00
  • 205

ผู้สนับสนุน