เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


การไม่ปรับสิทธิของ PORT-W1

  • 2021-04-23 09:32:04
  • 95

เรื่อง                                               : การไม่ปรับสิทธิ

ชื่อย่อหลักทรัพย์                                      : PORT-W1

ชื่อเต็มใบสำคัญแสดงสิทธิ                               : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท 

สหไทย

เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1

การปรับสิทธิ                                        

เหตุผลที่ไม่ปรับสิทธิ                                    : 

บริษัทจะไม่ปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ

เนื่องจากไม่เข้าเหตุของการปรับสิทธิ ดังต่อไปนี้ :

 - จ่ายเงินปันผลเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ                              : นางเสาวคุณ ครุจิตร

ตำแหน่ง                                             : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  • ผู้โพสต์ Chitphon
  • 2021-04-23 09:32:04
  • 95

ผู้สนับสนุน