เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว

LPN ซื้อที่ดินติดสถานีเตาปูนรองรับโครงการคอนโด 1. 8 พันลบ.

  • 2019-09-11 14:55:55
  • 976

LPN ซื้อที่ดินย่านสถานีรถไฟฟ้าเตาปูน มูลค่า 473.94 ลบ. รองรับพัฒนาโครงการคอนโดฯ มูลค่า 1. 8 พันลบ.

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ LPN เปิดเผยว่า บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ขอแจ้งการซื้อที่ดินสาหรับพัฒนาโครงการเพื่อขาย และแสดงให้เห็นถึงกระบวนการดาเนินธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่โปร่งใส โดยมีรายละเอียดพอสรุปดังนี้

การซื้อที่ดินบริเวณสถานีรถไฟฟ้าเตาปูน
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : 4 กันยายน พ.ศ. 2562
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง : บุคคลธรรมดา (ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่วนได้เสียกับบริษัท)
3. รายละเอียดที่ดิน
        3.1 โฉนดที่ดินเลขที่ : 41092, 8893, 134934, 48167, 8894, 8895, 39145, 39144, 39143, 74959, 74960, 3731, 74958, 71162, 71161 และ 74961
        3.2 เนื้อที่รวม : 1,345.80 ตารางวาฅ
        3.3 ที่ตั้ง : ตาบลบางซื่อ อาเภอบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
        3.4 ลักษณะที่ดิน : ที่ดินว่างเปล่า
        3.5 ภาระผูกพัน : ไม่มี
4. ราคา : 473,944,000 บาท
5. การชำระเงิน : ชำระเงินสดทั้งหมดในวันโอนกรรมสิทธิ์
6. แหล่งเงินทุน : ผลกาไรจากการดาเนินงาน และจากสถาบันการเงิน
7. ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทจดทะเบียน
        7.1 บริษัทจะพัฒนาโครงการอาคารชุด สูงประมาณ 29 ชั้น จานวน 1 อาคาร
        7.2 ห้องชุดเพื่อการพักอาศัยและเพื่อการพาณิชย์ ประมาณ 710 ยูนิต
        7.3 มูลค่าของโครงการประมาณ 1,800 ล้านบาท
        7.4 ระยะเวลาการขายและการพัฒนาโครงการประมาณ 15 เดือน โดยจะเปิดตัวโครงการภายในไตรมาส 4 ปี 2562
        7.5 เริ่มโอนกรรมสิทธิ์และรับรู้รายได้ภายในปี 2565
        7.6 ผลตอบแทนเบื้องต้นประมาณร้อยละ 30

ที่มา : สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ ติดตามข่าวสารแบบเรียลไทม์ได้ที่ https://hooninside.com 

  • ผู้โพสต์ superviser
  • 2019-09-11 14:55:55
  • 976