เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


ZMICO เปลี่ยนชื่อเป็น “XPG” "บ.เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล

  • 2021-04-30 14:01:26
  • 205


บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ ZMICO แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น “บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)” โดยได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดาเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์เป็น “XPG” และชื่อย่อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 เป็น “XPG-W4”  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2021-04-30 14:01:26
  • 205

ผู้สนับสนุน