เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


SCN ตั้งบ.ย่อย "สแกน เมดิเฮิร์บ" รุกธุรกิจเกี่ยวข้องกัญชงและกัญชา

  • 2021-04-30 14:12:51
  • 177

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“SCN”) ขอเรียนให้ทราบว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 ได้อนุมัติในหลักการและมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ จำนวน 1บริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้


ชื่อบริษัท บริษัท สแกน เมดิเฮิร์บ จำกัด

ทุนจดทะเบียน 5,000,000 (ห้าล้านบาท)

แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

โครงสร้างการถือหุ้น บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 100

วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกัญชงและกัญชา

แหล่งที่มาของเงินทุน เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ทั้งนี้รายการดังกล่าวข้างต้น ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายเป็นรายการ

ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสําคัญตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2021-04-30 14:12:51
  • 177

ผู้สนับสนุน