เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


BEM เผยศาลปกครองกลางพิพากษาเพิกถอนคําชี้ขาด-ยกคำร้องฯ กรณีสั่งกทพ.จ่าย 209 ลบ.

  • 2019-09-23 11:51:50
  • 713

BEM เผยศาลปกครองกลาง พิพากษาเพิกถอนคําชี้ขาด-ยกคำร้องฯของคณะอนุญาฯ กรณีชี้ขาดให้กทพ.จ่ายค่าก่อสร้างเพิ่มเติม 209.1ลบ.พร้อมดบ.ให้ทางด่วนฯ

นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)BEM เปิดเผยว่า ตามที่คณะอนุญาโตตุลาการ ได้มีคําชี้ขาดเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ให้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (“กทพ.) ชําระค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการออก หนังสือบอกกล่าวเปลี่ยนแปลงงานของ กทพ. จํานวน 3 ฉบับ เป็นเงินทั้งสิ้น 209.1 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญา ให้แก่บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ปัจจุบัน คือ บริษัท ทางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยบริษัทฯ ได้ยื่นคําร้องขอบังคับตามคําชี้ขาดของ คณะอนุญาโตตุลาการ และกทพ. ได้ยื่นขอเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อ ศาลปกครองนั้น

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ศาลปกครองกลางได้มีคําพิพากษาเพิกถอนคําชี้ขาด ของคณะอนุญาโตตุลาการ และยกคําร้องขอบังคับตามคําชี้ขาดคําตัดสินของอนุญาโตตุลาการของ บริษัทฯ ซึ่งโดยผลของคําพิพากษานี้ ทําให้คําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการลงวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ไม่มีผลตามกฎหมายผูกพัน กทพ. ให้ต้องปฏิบัติตาม

ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถยื่นอุทธรณ์คําพิพากษา ศาลปกครองกลาง ได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษา

ข้อพิพาทนี้เป็นส่วนหนึ่งในข้อพิพาทที่มีการเจรจายุติข้อพิพาทกับ กทพ. ซึ่งที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยุติข้อพิพาทกับ กทพ. โดยการทบทวนและแก้ไขสัญญาสัมปทาน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง กทพ. ดําเนินการ ตามขั้นตอนเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

ที่มา : สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ ติดตามข่าวสารแบบเรียลไทม์ได้ที่ https://hooninside.com 

  • ผู้โพสต์ superviser
  • 2019-09-23 11:51:50
  • 713

ผู้สนับสนุน