เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


FPT เทนเดอร์ GOLD ราคา 8.55 บ./หุ้น เพื่อเอาออกจากตลาดหุ้น

  • 2019-09-23 13:46:12
  • 902

FPT เทนเดอร์ GOLD ราคา8.55บ./หุ้น เพื่อเพิกถอนหุ้น GOLD ออกจากตลท.

เรื่อง : การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ถูกทำคำเสนอซื้อ : บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
จำกัด (มหาชน) (GOLD)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ :
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ราคาเสนอซื้อ
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น) : 8.55
การทำคำเสนอซื้อ : เพื่อการเพิกถอน
ตัวแทนการรับซื้อ : บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ :
บริษัทจะดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อการเพิกถอนหุ้นของ GOLD ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากที่เงื่อนไขดังต่อไปนี้สำเร็จครบถ้วน


1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ GOLD มีมติอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของ GOLD ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ GOLD และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหุ้นของ GOLD เกินร้อยละ 10ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ GOLD ตามหลักเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ


2) การเพิกถอนหุ้นของ GOLD ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องได้รับอนุมัติ และ/หรือผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันการเงินผู้ถือหุ้นกู้และคู่สัญญาอื่น ๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่จำเป็น)ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อการเพิกถอนหุ้นของ GOLD ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น


ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์มีความประสงค์จะทำคำเสนอซื้อหุ้นของ GOLD ในราคา 8.55 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทอาจปรับราคาเสนอซื้อได้หาก (1) GOLD มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือ (2) GOLDมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลง หรือ (3) GOLDมีการให้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้แก่ผู้ถือหุ้นตาม
ส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่เดิม ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)("ประกาศที่ ทจ.12/2554")

นอกจากนี้ราคาเสนอซื้อดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่คำนวณได้ตามวิธีการกำหนดราคาเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 12/2554

ที่มา : สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ ติดตามข่าวสารแบบเรียลไทม์ได้ที่ https://hooninside.com 

  • ผู้โพสต์ superviser
  • 2019-09-23 13:46:12
  • 902

ผู้สนับสนุน