เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


NUSA-W4 เริ่มซื้อขายวันที่ 7 มิถุนายน 2564

  • 2021-06-04 15:40:47
  • 231

รับหลักทรัพย์                                       : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ชื่อบริษัท                                            : บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) (NUSA)

ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                                 : NUSA-W4

ตลาดรอง                                            : SET

วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                                  : 07 มิ.ย. 2564

จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบี             : 1,909,339,415

ยน

อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ :                    : 1 : 1

หุ้นสามัญใหม่)

ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)                             : 1.00

อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ                                  :     2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (18 พฤษภาคม 

2564)

ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ (บาทต่อหน่วย)                     : 0.00

วันใช้สิทธิครั้งแรก                                    : 30 พ.ย. 2564

วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                                  : 17 พ.ค. 2566

หมายเหตุ                                            :

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไข 

และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ได้จากสรุปข้อสนเทศของ NUSA-W4

ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ และศึกษาข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิ

และหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ NUSA-W4

ได้จากเอกสารที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือจาก

http://www.set.or.th/set/warrantslookup.do

  • ผู้โพสต์ Chitphon
  • 2021-06-04 15:40:47
  • 231

ผู้สนับสนุน