เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ
Image Slider
Image Slider
Image Slider
Image Slider

ข่าว


หุ้นเพิ่มทุนของ DOHOME เริ่มซื้อขายวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

  • 2021-07-16 09:07:21
  • 907

เรื่อง                                               : การรับหุ้นเพิ่มทุน

ชื่อบริษัท                                            : บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) (DOHOME)

ทุนเดิม (บาท)                                        : 2,346,670,022.00

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 2,346,670,022

จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                                       :

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 75,500,000

ทุนใหม่ (บาท)                                        : 2,422,170,022.00

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 2,422,170,022

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)                             : 1.00000

จัดสรรรให้                                          : บุคคลในวงจำกัดที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง

การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

โดยราคาเสนอขายถูกกำหนดโดยกระบวนการสำรวจความต้องการจองซื้อโดยนักลงทุนสถาบันในแต่ละช่วงราคา

(Bookbuilding) และนักลงทุนดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)                               : 26.25

วันจองซื้อและชำระเงิน                                 : วันที่ 09 ก.ค. 2564 ถึงวันที่ 12 ก.ค. 2564

วันที่เริ่มซื้อขาย                                       : 19 ก.ค. 2564

_____________________________________________

  • ผู้โพสต์ Chitphon
  • 2021-07-16 09:07:21
  • 907

10 ทอล์คออฟเดอะทาวน์ล่าสุด

โฆษณา
ผู้สนับสนุน