เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


CPN ให้ CPNREIT เช่าทรัพย์สิน 5 โครงการ มูลค่า 48,560 ลบ.

  • 2019-10-18 14:34:37
  • 1249

CPN ให้ CPNREIT เช่าทรัพย์สิน 5 โครงการ มูลค่า 48,560 ลบ.


นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม เลขานุการบริษัท บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) CPN เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติแบบมีเงื่อนไขในการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อมีข้อสรุปจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จํากัด โดยบริษัทฯ ตกลงให้ CPNREIT เช่าทรัพย์สินของบริษัทฯ จํานวน 5 โครงการ ได้แก่ โครงการเซ็นทรัลมารีนา โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลําปาง โครงการเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี โครงการ เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี และโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) โดยมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริหารมี อํานาจในการเจรจาต่อรองและตกลงในรายละเอียดของการเข้าทํารายการดังกล่าว โดยมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน มูลค่ารายการสูงสุดที่ CPNREIT จะลงทุนประมาณ 48,560 ล้านบาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์ ตลอดจนค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)

การจดทะเบียนสิทธิการให้เช่าทรัพย์สินโครงการเซ็นทรัลมารีนา โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลําปาง โครงการเซ็นทรัล พลาซา สุราษฎร์ธานี โครงการเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ปี 2563 สําหรับ โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 จะดําเนินการจดทะเบียนสิทธิการเช่าทรัพย์สินภายหลังการต่ออายุสัญญาเช่า

นางสาวอัมพาวีร์ กล่าวว่า ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คาดว่าจะทําให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะนํามาพัฒนาโครงการใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการขยาย ธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงฐานะการเงินโดยรวมจะดีขึ้นและมีสภาพคล่องสูงขึ้นและทําให้ดอกเบี้ยเงินกู้บริษัทฯ ลดลง

ที่มา : สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ ติดตามข่าวสารแบบเรียลไทม์ได้ที่ https://hooninside.com 

  • ผู้โพสต์ superviser
  • 2019-10-18 14:34:37
  • 1249

ผู้สนับสนุน