เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


หุ้นเพิ่มทุนของ MBK เริ่มซื้อขายวันที่ 27 กรกฎาคม 2564

  • 2021-07-23 09:30:22
  • 164

เรื่อง                                               : การรับหุ้นเพิ่มทุน

ชื่อบริษัท                                            : บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK)

ทุนเดิม (บาท)                                        : 1,708,312,561.00

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 1,708,312,561

จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                                       :

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 4,376,648

ทุนใหม่ (บาท)                                        : 1,712,689,209.00

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 1,712,689,209

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)                             : 1.00000

จัดสรรรเพื่อ                                         : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (MBK-W1) จำนวน 

1,151,095 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,188,963 หุ้น

อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)                         : 1 : 1.0329

ราคาใช้สิทธิ  (บาท/หุ้น)                                : 2.9045

วันใช้สิทธิ                                           : 15 ก.ค. 2564

จัดสรรรเพื่อ                                         : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (MBK-W2) จำนวน 

3,187,685 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,187,685 หุ้น

อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)                         : 1 : 1

ราคาใช้สิทธิ  (บาท/หุ้น)                                : 3.00

วันใช้สิทธิ                                           : 15 ก.ค. 2564

วันที่เริ่มซื้อขาย                                       : 27 ก.ค. 2564

  • ผู้โพสต์ Chitphon
  • 2021-07-23 09:30:22
  • 164

ผู้สนับสนุน