เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


JTS แจ้งปธ.กก.-กก. ลาออก ยันไม่มีผลกระทบต่อการบริหาร

  • 2021-10-14 09:41:46
  • 89


บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่ากรรมการของบริษัทฯ ได้ลาออกจากตําแหน่งดังนี้

1. นายปลื้มใจ สินอากร ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ เนื่องจากดํารงตําแหน่งมาเป็นระยะเวลานาน และมีอายุที่เพิ่มมากขึ้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564

2. นางนิตย์ วิเสสพันธุ์ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ ของบริษัทฯ เนื่องจากติดภารกิจอื่น จึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งดังกล่าวได้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2564

ขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างดําเนินการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการที่ว่างลงซึ่งจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบโดยเร็วต่อไป อนึ่ง คณะกรรมการบริษัท จะรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการ กิจการของบริษัทฯ ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ แต่อย่างใดจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


  • ผู้โพสต์ superya
  • 2021-10-14 09:41:46
  • 89

ผู้สนับสนุน