เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


ETC เผยรับขยะติดเชื้อใช้เป็นเชื้อเพลิง ในระบบเตาเผาโรงไฟฟ้าของบริษัท

  • 2021-10-14 10:14:56
  • 233


รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ห รือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ก่อให้เกิดปัญหาขยะติดเชื้อมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการแพร่กระจายของเชื้อมากยิ่งขึ้น บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) บริษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี จํากัด และ บริษัท รีคัฟเวอรี เฮ้าส์ จํากัด (“บริษัทย่อย”) ซึงใช้เชื้อเพลิง RDF จากขยะอุตสาหกรรมในการดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า จึงได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาขยะติดเชื้อ โดยจัดการให้มีการกําจัดขยะดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดปัญหาการแพร่กระจายของเชื อโรค และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและสังคม เนื่องจากโรงไฟฟ้าของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีเทคโนโลยีการเผาไหม้ด้วยอุณหภูมิในห้องเผาไหม้ไม่ตํ่ากว่า 1,000 องศาเซลเซียส และมีระบบควบคุมมลพิษทางอากาศทีมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติของเตาเผาเป็ นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545

นอกจากนั้น บริษัทฯ ขอเรียนเพิมเติมให้ทราบว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับความเห็นชอบและอนุญาตให้รับมูลฝอยติดเชื้อมาเป็นเชื้อเพลิงในระบบเตาเผาโรงไฟฟ้ าจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว และปฏิบัติตามประกาศ และมาตรการต่างๆ ทีเกียวข้องเพือขยะติดเชื้อจะได้รับการกําจัดอย่างถูกต้อง รวมทั งได้เปิดให้มีการเข้าเยี่ยมชมระบบการจัดการและมาตรการป้ องกันความเสียงจากหน่วยงานราชการทีเกียวข้องและผู้นําชุมชนทีอาศัยบริเวณพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

  • ผู้โพสต์ superya
  • 2021-10-14 10:14:56
  • 233

ผู้สนับสนุน