เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


LHFG เผย 9 เดือนแรกปี 64 กำไรลด 5.17%

  • 2021-10-21 14:46:59
  • 806

   บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (LHFG)


                                           (หน่วย : พันบาท)

งบการเงิน                                          

                                   ไตรมาสที่ 3                 9 เดือน

                                    ก่อนสอบทาน                ก่อนสอบทาน

       สิ้นสุดวันที่                            30 กันยายน                30 กันยายน

             ปี                             2564         2563         2564         2563

  กำไร (ขาดทุน)                               718,738      522,938    1,756,763    1,852,598

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นข

องบริษัทใหญ่ *

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                    0.034        0.025        0.084        0.088

     ต่อหุ้น (บาท)            


  • ผู้โพสต์ superya
  • 2021-10-21 14:46:59
  • 806

ผู้สนับสนุน