เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ
Image Slider
Image Slider

ข่าว


TKC หุ้นไอพีโอน้องใหม่ ลูก SKY เข้าเทรด 17 ม.ค.นี้ โชว์ 9 เดือนแรกปี 64 กำไรเฉียด 100%

  • 2022-01-14 10:45:17
  • 264

 บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)


                                           (หน่วย : พันบาท)

งบการเงิน                                          

                                   ไตรมาสที่ 3                 9 เดือน

                                      สอบทาน                    สอบทาน

       สิ้นสุดวันที่                            30 กันยายน                30 กันยายน

             ปี                             2564         2563         2564         2563

  กำไร (ขาดทุน)                                38,534       42,613      191,143      116,084

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นข

องบริษัทใหญ่ *

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                     0.19         0.21         0.92         0.58

     ต่อหุ้น (บาท)            ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน                 

      ไม่มีเงื่อนไข


หมายเหตุ                                           


*สำหรับงบการเงินรวม                                


โปรดดูงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ก่อนการตัดสินใจลงทุน

 

 "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน

 ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว"


                         ลงลายมือชื่อ ___________________________

                                    ( นางสาวรดากานต์ มีแต้ม )

                                    รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี

                         ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ


  • ผู้โพสต์ superya
  • 2022-01-14 10:45:17
  • 264

10 ทอล์คออฟเดอะทาวน์ล่าสุด

โฆษณา
ผู้สนับสนุน