เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


GLOCON ซื้อกิจการผลไม้อบแห้ง เพิ่มทุนให้ฟรุตตี้ดราย

  • 2020-01-14 10:43:00
  • 794

นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จํากัด (มหาชน) (“GLOCON")เปิดเผยว่าคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ได้มีมติให้ GLOCON เข้าซื้อธุรกิจผลไม้อบแห้งจาก บริษัท ไวด้า ฟูด แฟคทอรี่ (1989) จํากัด และให้บริษัท ฟรุตตี้ดราย จํากัด (“FD) บริหารจัดการธุรกิจดังกล่าว และเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท ฟรุตตี้ดราย จํากัด (“FD") สัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วเพื่อเป็นบริษัทย่อย


นายเชิดศักดิ์กล่าวว่า มูลค่าการจ่ายซื้อธุรกิจผลไม้อบแห้ง จํานวน 48,500,000 บาท และซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสัดส่วน ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว ใน FD เป็นจํานวนเงิน 25,500,000 บาท ทั้งหมดรวม 74,000,000 บาท และเกณฑ์ที่ใช้ในการกําหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทนสําหรับการซื้อขายธุรกิจผลไม้อบแห้ง จํานวน 48,500,000 บาท และซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวน 25,500,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ตกลงร่วมกัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่ คาดว่าจะได้รับในอนาคตซึ่งพิจารณาจากวิธีประเมินโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow)

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. บริษัทฯ ได้เข้าซื้อธุรกิจผลไม้อบแห้งและหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ FD ในสัดส่วนร้อยละ 51 จากผู้ถือ หุ้นเดิม ส่งผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือครองร้อยละ 51 ทําให้สามารถรับรู้กําไรจากการประกอบกิจการ ผลิตและจําหน่ายผลไม้อบแห้ง รวมถึงผลตอบแทนจากโครงการทั้งหมด โดยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีอัตราการ เติบโตทั้งทรัพย์สินและผลกําไรอย่างต่อเนื่องในอนาคตทั้งนี้อัตราผลตอบแทนเป็นไปตามที่คณะกรรมการ บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร

2. การเข้าซื้อธุรกิจผลไม้อบแห้งและหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน FD ครั้งนี้ ส่งเสริมนโยบายของบริษัทฯ ที่ มุ่งเน้นที่จะทําผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคตามเป้าหมายของบริษัทฯ ที่ตั้งไว้แหล่งเงินทุนที่ใช้

GLOCON จะนําเงินจากการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ได้อนุมัติไว้สําหรับลงทุนในธุรกิจใหม่และขยายธุรกิจปัจจุบัน มาลงทุนจํานวน ประมาณ 74 ล้านบาท ซึ่งไม่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของ GLOCON แต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

1. การเข้าซื้อธุรกิจผลไม้อบแห้งและหุ้นเพิ่มทุน FD ถือเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะทําผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคตามเป้าหมายของบริษัทฯ ที่ตั้งไว้

2. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินว่าบริษัทย่อยดังกล่าวสามารถสร้างผลตอบแทน อัตราการ เติบโตของทรัพย์สิน และผลกําไรให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต

3. GLOCON คาดว่าบริษัทย่อยดังกล่าวจะสามารถเพิ่มธุรกิจส่งออกประเภทผลไม้อบแห้งในหลาย ประเทศและมีขนาดใหญ่ พอสมควร นอกจากนั้นสามารถต่อยอดธุรกิจของ GLOCON โดยเฉพาะธุรกิจบรรจุ ภัณฑ์ ขวดและกล่องพลาสติกได้ และเป็นการเพิ่มยอดจําหน่ายสินค้าของ GLOCON และเพิ่มฐานลูกค้า มากขึ้น

นอกจากนี้บอร์ดฯมีมติรับทราบการลาออกของ Mr. CHU HENG HWEE จากตําแหน่งกรรมการของบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

ที่มา : สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ ติดตามข่าวสารแบบเรียลไทม์ได้ที่ https://hooninside.com

  • ผู้โพสต์ พี่เก๋888
  • 2020-01-14 10:43:00
  • 794

ผู้สนับสนุน